د وزارت عادي او انکشافی بودجه

د ۱۴۰۰ کال مالي بودجه

۱-عادی بودجه 441,226,901

۲- انکشافی بودجه 660,000,000

د وزارت ۱۳۹۹ کال مالي بودجه 

۱-عادي بودجه 410،635،000

۲- پراختيايي بودجه 227،000،000.00

د 1399 ټولټال637,635,000 افغانۍ عادی او پرمختیايي بودجه 

د ۱۳۹۸ کال بودجه 

1_ د مالي کال پراختیايي بودجه   1398 حاوی مبلغ 562,895,629افغانۍ. 

2_ د 1398مالي کال عادي  بودجه 386,956,874 افغانۍ.  

  د 1398 مالي کال ټوله عادي او پراختيايي بوديجه  949,852,503 افغانۍ کېږي.

د ۱۳۹۸ کال عادي او پراختيايي بوديجې د مطالعې لپاره دلته کليک وکړئ.