مجله

په ( ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۱ او ۱۴۰۲) کال کې د عودت (مهاجر) د خپروو شوو مجلو لېست
# فاعیل دانلو
1

مهاجر مجله ۱۹ ګڼه اوړي ۱۴۰۲

Download
2

مهاجر مجله ۲ ګڼه پسرلی ۱۴۰۲

Download
3

(۱۴۰۱) کال مهاجر مجله

Download
4

(۱۳۹۹) کال شپاړسمه ګڼه

Download
5

(۱۳۹۹) کال  پېنځلسمه ګڼه 

Download
6

(۱۳۹۸) کال  څوارلسمه  ګڼه

Download
7

(۱۳۹۸) کال  ديارلسمه ګڼه

Download
8

 (۱۳۹۸) کال  دولسمه گڼه 

Download
9

(۱۳۹۸) کال  يولسمه  ګڼه

Download
10

(۱۳۹۸) کال  لسمه ګڼه

مجله عودت
11

( ګڼه ۱۳۹۷) کال  نهمه 

مجله عودت
12

(۱۳۹۶) کال  اوومه ګڼه

مجله عودت
13

(۱۳۹۶) کال  اوومه ګڼه

مجله عودت
14

اوړی (۱۳۹۵) کال پېنځمه ګڼه

مجله عودت
15

پسرلی  (۱۳۹۶) کال څلورمه ګڼه

مجله عودت
  ژمی (۱۳۹۵) کال درېيمه ګڼه مجله عودت
  منی (۱۳۹۵) کال دوېمه ګڼه مجله عودت