د وزارت پلانونه او کلنۍ راپورنه

                                                                                                                              

# فاعیل دانلوډ
1    
2

گزارش شش ماه اول سال مالی 1399 _ وزارت

Download
3

پلان سال مالی 1399 وزارت

Download
4

گزارش 5 ساله وزارت در جلسه استماعیه ولسی جرگه در سال 1399

Download
5 گزارش پنج ساله وزارت از1394_1398 Download
6 گزارش مالی و بودیجوی سال1398 Download
7 گزارش سال مالی ۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  Download
8 گزارش از وضعیت مهاجرین،عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی در جلسه استماعیه ولسی جرگه ۳۰  سنبله 1398 Download
9 پلان سال مالی ۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان Download
10 پلان سال مالی 1397وزارت به اساس نتایج Download
11 خلاصه گزارش کارکرد های سال ۱۳۹۷ وزارت Download
  پلان سال مالی 1396 اداره امور ریاست جمهوری Download