د وزارت نشراتې پاڼې

                                                                                

# صفحات نمایش صفحات
1

  د مهاجرینو چارو وزارت وېب پاڼه  

Morr.gov.af

 

2

د وزارت فيسبوک پاڼه

-

 

3

ټویټر 

-

 

4

ملګري

---
5

لنګیډن 

--
6

یوټوب 

---

 

 

انسټاګرام 

-
 

 

د علمي او څېړنيزو مقالو، بروشوراو خبري بولټن خپرول

--
 

  عودت مجله

Magazine