د خبر رسونې سرچينې

                                                                                                                              

# عنوان ډانلوډ
1  د خبر رسونې د مسؤلينو سره اړيکه وګورئ 
2

اطلاعاتو ته د لاس رسي کړنلاره او لارښوونه 

وګورئ
3

د خبر رسونی در راپور سرچینی ۱۳۹۹

وگورئ

4 ۱۳۹۸ د خبر رسونی د راپور سرچینی

وگورئ