بودجه عادی و انکشافی وزارت

بودجه سال مالی 1400

۱-بودجه عادی 441,226,901

۲-بودجه انکشافی 660,000,000

بودجه سال مالی 1399 وزارت 

۱-بودجه عادی 410،635،000

۲-بودجه انکشافی 227،000،000.00

.مجموعاً بودجه عادی و انکشافی سال 1399 مبلغ637,635,000 افغانی می شود

 

بودجه سال 1398 

1_بودجه انکشافی سال مالی 1398 حاوی مبلغ 562,895,629افغانی. 

2_بودجه عادی سال مالی 1398 حاوی مبلغ 386,956,874 افغانی.  

مجموعاً بودجه عادی و انکشافی سال 1398 مبلغ 949,852,503 افغانی می شود.

جهت مطالعه قطعیه بودجه عادی و انکشافی ۱۳۹۸، به اینجا کلک نمائید.