د بېځایه شوو شمېر

د ۱۴۰۳ کال د بیځایه شویو شمېر

حمل/ وری

ثور/ غويي

جوزا/غبرګولی

سرطان/ چنګاښ

اسد/زمری

سنبله/وږی

میزان/تله

عقرب/ لړم

قوس/لیندۍ

جدی / مرغومې

دلو/سلواغه

حوت / کب

مجموعاٌ

 

                       

 

په هیواد کې د ټولو بېځایه شوو کورنیو شمېر

د ۱۴۰۲ کال د بیځایه شویو شمېر

حمل/ وری

ثور/ غويي

جوزا/غبرګولی

سرطان/ چنګاښ

اسد/زمری

سنبله/وږی

میزان/تله

عقرب/ لړم

قوس/لیندۍ

جدی / مرغومې

دلو/سلواغه

حوت / کب

مجموعاٌ

۳۱۳

۲۰۲

۲۰۷

۱۳۵

۲۰۳

۹۶۷۵

۱۲۰

۹۹۲۳

۶۱۵

۱۵۲۹

۱۷۴

۱۱۱

۲۳۸۸۴

 

۳۸۰,۲۹۹۱په هیواد کې د ټولو بېځایه شوو کورنیو شمېر