کوچني قراردادونه

شماره

نمبر

موضوع

تاریخ نشر اعلان

تاریخ ختم اعلان

تاریخ ختم اعلان

توعیت تدارکات

 

۱

RFQ 001

ریاست مالی و اداری

تهیه و نصب یک لایه ایزوگام بام دفتر فعلی مقام محترم وزارت

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

امور ساختمانی

دانلود فایل

۲

RFQ 002

ریاست مالی و اداری

خریداری لیدر جدید و ترمیم لندکروزر زرهی مدل ۲۰۱۰

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۳

RFQ 003

ریاست مالی و اداری

ترمیم یک عراده موتر هایس مدل۲۰۱۲

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۴

RFQ 004

ریاست مالی و اداری

ترمیم و پرزه جات موتر کرولای جنترا مدل

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۵