د مرستو شمیر

   

د دې میاشتې شمیر

ټولټال

۷۷۷۸۷

۷۸۸,۸۲۱   کورني