احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

         

         تاریخ

ارقام فامیل های بیجاشده

فامیل های انتقال شده

فامیل های کمک شده

تعداد عودت کنندگان

از ماه اسد الی اخیر سال 1400

43822

20203

55002

ایران 982,630

پاکستان44,909

از ماه ثور الی ماه میزان 1401

32818

134871

227839

مجموعاً 1,027,539 کسان

Download