قرار داد ها

لیست فعالیت عمده که آمریت تدارکات این وزارت بعد از فتح امارت الی اکنون انجام داده است

             
شمیره نوعیت بودجه مرحله تدارکاتی شرکت قرار دادی قیمت تخمینی / قیمت قرار داد شده نوع فعالیت ملاحظات
1 پروژه PBX Panasonic kx TDE 600 3518000 شرکت خدمات تکنالوژی مایکرو آسان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است انکشافی غیر اختیاری  
2 تدارک مقدار 42 قلم قرطاسیه باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت 2029510 خدمات لوژستکی کابل بریا تکمیل گردیده است عادی  
3 تدار مقدار 5 قلم اجناس تکنالوژی، 88 پایه لب تاب 100 پایه تابلیت و 20 پایه دک استیشن، 20 پایه مانیتور 20 عدد موز و کیبورد 12987400 شرکت خدمات لوژستیکی حامد الفا در مرحله عقد قرار دادمی باشد انکشافی غیر اختیاری  
4 تهیه و تدارک دستگاه چاپ بنر و 64 پایه پرنتر و ملحقات دستگاه چاپ بنر 4299000 معلوم نیست در مرحله ارزیابی می باشد انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد
5 تهیه و نصب سیستم سولر برای 17 ولایت 10886375 معلوم نیست

در مرحله اول اعلان شرکت برنده نشده است

به اعلان مجدد سپرده می شود

انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد
6 تدارک مقدار44 قلم قرطاسیه باب و تونر باب برای واحد های دومی وزارت 2858150 معلوم نیست در مرحله ارزیابی می باشد انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد

 

# قرارداد ها دانلود
۱ موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت لوژستکی سمیر رسول Download
۲

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت افغان تیلی کام

Download
۳

موافقت نامه قرار داد فی بین وزارت امور مهاجرین و شرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی برادران مسک ساز

Download
۴ موافقتنامه میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و پروگرام غذایی دبلیو اف پی جهانپیرامون افزایش هماهنگی وهمکاری طرفین جهت رسیدگی بهتر به عودت کنندگان بیجاشدگان داخلی وسایر افراد آسیب پذیر جامعه Download
۵

قرار داد 32 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی 1399

Download
۶ قرار داد 137 قلم پرزه جات برای وسایط فعال وزارت Download
۷ قرار داد اعمار دیوار سمت غرب محوطه وزارت Download
۸ قرار داد انترنت مرکز وزارت و هژده ولایت و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی Download
۹   قرار داد پروژه تحکیمات 5 کیلومتر چویچه های کنار سرک و پلچک های شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست  Download
۱۰ قرار داد تحکیمات امنیتی وزارت Download
۱۱ قرار داد ترمیم تشناب های عمومی انفرادی حمام ها و آشپز خانه های وزارت Download
۱۲ قرار داد رنگمالی تعمیرات و چهار اطراف وزارت  Download
۱۳ قرار داد مقدار 78 قلم قرطاسیه باب و تونر های مختلف النوع پرنتر Download
۱۴ قرار داد مقدار 90000 لیتر تیل پطرول و دیزل Download
۱۵ قرارداد 155 بسته انرژی سولر برای شهرک مهاجرین یکه ولنگ ولایت بامیان Download
۱۶ قرارداد 16500 کیلوگرام گاز مایع  مورد ضرورت وزارت از بابت زمستان سال 1397 Download
۱۷   Download
۱۸   Download
۱۹   Download
۲۰