مرکزی ریاستونو

                د دفتر ریاست په اړه     
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱ Download Download Download Download
      د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست په اړه  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۲ Download Download Download Download
      د حقوقي ملاتړ ریاست په اړه   
ګڼه د   ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۳ Download Download Download Download
      د بشري سرچینو ریاست په اړه   
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۴ Download Download Download Download
      د ښارګوټو ریاست په اړه   
ګڼه د  ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۵ Download Download Download Download
      د خپلې خوښې د راستنېدنې ریاست په اړه   
ګڼه د ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۶ Download Download Download Download
      د پلان او پالیسۍ ریاست په اړه   
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۷ Download Download Download Download
      د کورنۍ پلټنې ریاست په اړه   
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۸ Download Download Download Download
      د بیا میشته کيدنې ریاست په اړه   
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۹ Download Download Download Download
      دعوت ارشاد ریاست په اړه   
ګڼه د ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۰ Download Download Download Download
      د داخلي بېځایه شویو وضعت ته د رسیدنې ریاست   
ګڼه د ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۱ Download Download Download Download
      د بیځایه شویو د تثبیت او دایمی حل لارو ریاست  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۲ Download Download Download Download
      د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۳ Download Download Download Download
      د مرستو د هماهنګۍ ریاست  
ګڼه د ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۴ Download Download Download Download
      مالي او اداري ریاست  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۵ Download Download Download Download
      د تدارکاتو آمریت  
ګڼه د ریاست پېژندنه د ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۶ Download Download Download Download
      د ولایاتو د هماهنګۍ آمریت  
ګڼه د ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۷ Download Download Download Download
      د یاسپورا (کدرونو) آمریت  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۸ Download Download Download Download
      د مهاجرینو د تحقیق او معلوماتو ریاست  
ګڼه د  ریاست پېژندنه د  ریاست کړنلاره د ۱۴۰۲ کال د پلان راپور پلانونه
۱۹ Download Download Download Download