برای ۱۹ خانواده در ولایت بادغیس، کمک نقدی توزیع شد

sadam_morr
-

برای ۱۹ خانواده، در ولایت بادغیس کمک نقدی بتاریخ  ۲۳ جوزا توزیع شد.

خانواده ها شامل نیازمندان و عودت کننده گان بوده که قبلاً از طرف امریت مهاجرین آن ولایت، در مرکز مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

کمک یاد شده مبلغ ۴۸ هزار و ۵۴۰ افغانی از جانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان بود که با نظارت آمریت مهاجرین توزیع شد.