۲۶ خانواده در ولایت بدخشان، کمک نقدی دریافت نمودند

sadam_morr
-

برای  ۲۶ خانواده  بیجاشده و برگشت کننده در ولایت بدخشان، کمک نقدی به تاریخ ۲ ثور توزیع شد.

خانواده های یاد شده، قبلاً در  مرکز آن ولایت سروی و شناسایی شده بودند، که پس از آن در دو بخش مبلغ ۱۷ هزار و ۷۵۰ افغانی و ۲۱ هزار و ۵۰۰ افغانی  از جانب موسسه زنان برای زنان افغان را دریافت نمودند.