بیش از ۲ هزار مهاجر مقیم ایران، طور داو طلب واجباری به وطن برگشت نمودند

sadam_morr

دو هزار و ۶۰۰ نفر مهاجر مقیم ایران به تاریخ های ۳۱ حمل و اول ثور ازطریق مرز اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.

به اساس معلو مات آمر سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۴۹۲ نفر ایشان نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

۴۶ تن اطفال بی سرپرست به موسسه WARCHILD جهت شناسایی خانواد ها ی شان معرفی، برای ۸۰ خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی، برای ۱۵۸ تن یک عدد سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است.

و تعداد ۶۰۹ تن از خدمات صحی بهره مند شده اند.