اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گا ن در پیوند به دستگیری صد ها مهاجر افغان در پاکستان کابل  

anwari_morr

 باتاسف که صدها تن از مهاجرین افغان مقیم پاکستان ظرف دو هفته گذشته از طرف پولیس پاکستان به دلیل اینکه اسناد مورد نیاز را ندارند، توقیف شده است و طبق اطلاعات رسیده از نماینده گیهای این وزارت، در میان توقیف شده ها افراد دارای اسناد نیز شامل می باشد.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با قدر دانی از میز بانی حکومت و مردم کشور دوست پاکستان از مهاجرین افغان در سالهای گذشته، تقاضا می نماید که با در نظر داشت حقوق بشری، حقوق همسایه و اینکه هر دو ملت مسلمان و پیرو دین واحد اند، توقیف افغانها را متوقف و دستگیر شده ها را آزاد نماید و به اتشه های امور مهاجرین در آن کشور هدایت میدهد که در جهت آزاد سازی محبوسین تلاش همه جانبه نمایند.

وزارت امور مهاجرین از موضع گیری و اعلان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که از حکومت پاکستان تقاضای عاجل توقف دستگیری افغانها را نموده است قدردانی می نماید و از سایر نهاد ها، مراجع که در ارتباط مهاجرین فالیت دارند و همچنان از مقامات کشور ها ی جهان تقاضا دارد که با در نظر داشت، حقوق بشری و انسانی، نیازمندیهای قشر مهاجر، منحیث همنوع مسوولیت شانرا در زمینه ایفا نمایند. همچنان این وزارت ازکشور های میز بان مهاجرین افغان تقاضا دارد که با در نظر داشت حقوق بشری مهاجرین، از آنها منحیث وسیله استفاده ننمایند.