به 221 خانواده در سمنگان مساعدت شد

anwari_morr
-

221 خانواده بیجاشده و نیازمند که در ساحات مختلف ولایت سمنگان زندگی می کردند، در یک برنامه کمکی از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد با هماهنگی ریاست امور مهاجرین آن ولایت تحت پوشش کمک های بشری قرار گرفت.

به اساس گزارش ریاست امور مهاجرین ولایت سمنگان، در این برنامه کمکی که به تاریخ 8 قوس صورت گرفت، برای هر خانواده 275 دالر آمریکایی توزیع شد.