سایر اسناد

ماده چهاردم قانون دسترسی به اطلاعات !

بند 2 ماده 14 ، ادارات مکلف اند ، بمنظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و بدسترس قرار دادن آن به متقاضیان ، بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند . 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جمله ارکان مهم قوه اجرائیه و رهبری کنندۀ امور مربوط به مهاجرین ، عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی می باشد ، هدف این وزارت رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان در کشور های میزبان ، تقویت روند عودت داوطلبانه وپایدار پناهندگان و مهاجرین ، تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ، رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی پس از ختم حالت اضطرار و عرضه خدمات موثر حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .

این وزارت مطابق تشکیل دارای یکهزار 248 نفر کارمند دو معینیت (مالی و اداری ، معنیت مسلکی ) ، 18 ریاست مرکزی 34 واحد دومی در ولایات و نماینده گی های خارجی می باشد .

۱

در بارۀ وزارت

مشاهده 

۲

چارت تشکیلاتی

مشاهده 
۳

اعلانات کاریابی

مشاهده 
۴ داوطلبی ها  مشاهده 
۵

قرار داد ها

مشاهده 
۶

احصاییه عودت کنندگان و بیجا شدگان 

مشاهده 
۷ فرامین مشاهده 
۸

نفاهم نامه ها

مشاهده 
۹

قوانین و پالیسی ها

مشاهده 
۱۰

اسناد بین المللی راجع به مهاجرین

مشاهده 
۱۱

جنتری ۱۴۴۴

مشاهده 
  فورمه ها و رهنمود پروسه توزیع کمک های بشری    
۱  فورم طی مراحل در خواستی و توزیع مساعدت برای عودت کنندگان مرکزی  مشاهده 
۲ فورم طی مراحل در خواستی و توزیع مساعدت برای عودت کنندگان ولایتی مشاهده 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

معلومات بیشتر عنقریب اضافه می گردد .