لایحه وظایف مدیر عمومی ثبت معلومات عودت کنندگان بدخشان

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸ - ۱۱:۵۲

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

Addres: morr.recruitment@gmail.com

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی ثبت معلومات عودت کنندگان

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

ریاست أمور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت پست:

ولایت ( بدخشان)

گزارشده به:

آمر نماینده گی سرحدی

گزارش­گیر از:

عضو مسلکی ثبت معلومات

کد:

(                         )

تاریخ بازنگری:

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت پروسه ثبت معلومات عودت کنندگان درنقاط عبوری سرحد غرض فراهم آوری تسهیلات وعرضه خدمات بهتر.           

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 1.  نظارت و کنترول از روند ثبت و راجستر عودت کنندگان در دیتابیس مربوط بمنظور جمع آوری معلومات.
 2.  فراهم آوری تسهیلات در پروسه ثبت معلومات عودت کنندگان بمنظور عرضه خدمات بهتر.
 3.  نظارت از تطبیق ثبت معلومات عودت کنندگان درنقاط مرزی غرض فراهم آوری تسهیلات وعرضه خدمات بهتر برای عودت کنندگان .
 4. حصول اطمینان ازطی مراحل اسناد، تسلیمی مکاتیب غرض ارسال و مرسول آنها به مراجع ذیربط .

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی :

 1.  انسجام و هماهنگی معرفی عودت کنندگان به مراجع مربوط جهت حل مشکلات عبوری.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: ارتباطات، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه، کمپیوتر ساینس و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات تعلیمی ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری و یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
 •  مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:

الف)  (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول( در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف محوله نگردد).

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ