لایحه وظایف آمر نماینده گی سرحدی واخان بدخشان

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸ - ۱۲:۱۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

Email Addres: morr.recruitment@gmail.com

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر نماینده گی سرحدی  

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

 ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت پست:

ولایت ( واخان بدخشان)

گزارشده به:

رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

کد بست:

(                                 )

................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت و حصول اطمینان از ثبت، شناسائی، هماهنگی و ارایه خدمات به عودت کنندگان. 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

   1. نظارت از ثبت و راجستر امور مهاجرین و عودت کنندگان مطابق به سیستم معلوماتی عودت کنندگان جهت جمع آوری آخرین معلومات.
   2. نظارت از جمع آوری ارقام ، تجزیه و تحلیل جهت تهیه راپور ها در ارتباط به عودت داوطلبانه واجباری به اساس اسناد.
   3. حصول اطمینان از رهنمائی مهاجرین و عودت کنندگان به نهادها و مراجع مربوط بمنظور رسیده گی به مشکلات مرزی شان.
   4. تشخیص و تثبیت ضروریات مرتبط به روند کاری بمنظور رسیده گی به حالات غیر مترقبه.
   5. ارایه طرح ها و پیشنهادات مشخص بمنظور تهیه و ترتیب سیستم های جدید غرض راجستریشن عودت کنندگان.
   6. تدویر جلسات با شعبات ذیدخل غرض ارایه خدمات مؤثر به عودت کنندگان در نماینده سرحدی بخش مربوط.

وظایف مدیریتی:

   1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
   2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
   3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر  بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد،‌ تشویق و آموزش آنها.
   4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاب ها؛ سمینار ها و آموزش های جریان کار.
   5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
   6. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

   1. تأمین ارتباط و هم آهنگی با در نظر داشت سلسله مراتب با مؤسسات ملی و بین المللی جهت تسریع روند ارایه خدمات به عودت کنندگان.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌ های: ارتباطات، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق ، جامعه شناسی، اداره و منجمنت، مردم شناسی، روان شناسی، اقتصاد، اداره و تجارت، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه، علوم سیاسی، روابط عامه، تاریخ و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در یکی از رشته های متذکره از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 •  

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ