لایحه وظایف آمر حمایت حقوقی هرات

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸ - ۱۲:۲۲

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

Email Addres: morr.recruitment@gmail.com

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر حمایت حقوقی

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

معینیت مالی و اداری / ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت پست:

مرکز ولایت هرات

گزارشده به:

رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش­گیر از:

مدیر عمومی حمایت حقوقی

کد:

(025-01-32-29)

تاریخ بازنگری:

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت از پروسه حمایت حقوقی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در روشنائی قانون ومقررات .

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی :

 1. اتخاذ تدابیر در مساعی مشترک با نهادهای ذیدخل ولایت مربوط بمنظور حل منازعات دارائی ها منقول وغیر منقول.
 2. اتخاذ تدابیر حمایتی در مساعی مشترک با نهاد های تعلیمی و تحصیلی ولایت مربوط غرض مساعد ساختن زمینه تعلیم وتحصیل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان. 
 3. ارایه طرح ها و نظریات مشخص غرض غنامندی حمایت های حقوقی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی مطابق به قوانین، مقررات وطرزالعمل های مربوط.
 4. کنترول و نظارت از تامین ارتباط و هماهنگی با نهادهای حقوقی ولایت مربوط بمنظور رسیده گی به وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان.
 5. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط با شعبات ذیربط وزارت مالیه در ولایت مربوط بمنظورمعافیت وتخفیف از محصول گمرکی وسایر موضوعات مطابق فرمان نافذه .
 2. تامین ارتباط وهماهنگی با نهادهای حقوقی ولایت مربوط بمنظور رسیده گی به وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: (اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در یکی از رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی:
 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 •  

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ