دراستنېدونکو او بېځايه شوو اجرايوي کمېټه (DIREC)

 دبېځايه شويو او راستنېدونکو داجرايي کمېټې د ( DIREC) اصلي دنده دبځايه شويو او راستنېدونکو دپاليسۍ له اډانې داجرائي کېدو سره مرسته کول دي چې شاملو ملي او نړيوالو بنسټونو په غړيتوب  دکډوالوچارو وزارت ، اجرائيه رياست ددفتر  او په افغانستان کې دملل متحد دمرستو سازمان دهيئت ددفتر ( يوناما)  په مشرۍ دښکېلو ملي او نړيوالو ادارو په غړيتوب دغه کمېټه خلپه دنده سرته رسوي.