تحلیلي او څیړنې مقالې

#

file

Download

1 آنجا که انسان میرود  Download
2 مهاجرت و آسیب های اجتماعی و فرهنگی فرا روی آن  Download
3 رویا های برباد رفته کودکان دردنیای مهاجرت Download
4 عوامل و پیامد های مهاجرت  Download
5 مهاجرت گزینه آخر! و چرا! Download
6 مهاجرت ، اجباری یا اختیاری Download
7 عوامل داخلی مهاجرت های اخیر افغان ها Download
8 محرک های مهاجرت Download
9 مهاجرت در دست قاچاقچیان انسان Download
10 واکاوی مفاهیم مهاجرت Download
11 حقوق مهاجر در جریان محاکمه Download
12 انواع و علل مهاجرت Download
13 مهاجرین! قربانی اصلی جدال ناسیونالیسیم و جهانی شدن Download
14 افغانستان و پدیده فرار اندیشه ها Download
15 نقش پررنگ رسانه ها و تعمیم خبری پدیده مهاجرت Download
16 رسانه و مهاجرت Download
17 علل اجتماعی مهاجرت Download
18 نقش رسانه ها در افزایش مهاجرت ها و فرار مغز ها Download
19 نگاهی به وضعیت حقوق بشری مهاجرین با تاکید برکرامت انسانی Download
20 نقش کمیته های ولایتی ادغام مجدد Download
21 نقش کمیته های ولایتی ادغام مجدد ۲ Download
22 نقش تحقیق در مدیریت مهاجرت Download
23 علل سیاسی Download
24 شناسایی عوامل و پیامدهای بی جاشده ګی Download
25 بررسی حقوق شهروندی بعد از عودت Download
26 شناسایی عوامل مهاجرت-های غیر قانونی شهروندان افغانستان   Download