ده ها خانواده درولایت هلمند، کمک شد

sadam_morr
-

برای ۸۴ خانواده درولایت هلمند کمک نقدی بتاریخ ۲۱ جوزا توزیع شد.

خانواده های یاد شده شامل عودت کننده گان بوده که قبلاً  از طرف ریاست مهاجرین در ولسوالی نادعلی مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

کمک متذکره مبلغ ۲۰هزار و ۱۸۰ افغانی از جانب موسسه مبارزه با گرسنگی  توزیع شد.