اعلامیه مطبو عاتی وزارت امور مهاجرین در پیوند به مساعدت با بیجا شده ها

sadam_morr

کابل

طوریکه هموطنان گرامی و جهانیان ازطریق رسانه مطلع اند، بعد از پیروزی امارت اسلامی و بهبود شرایط در سطح کشور، سال گذشته و بخصوص در جریان سال روان، هزاران خانواده به کشور عودت کرده اند وهزاران خانواده بیجا شده داخلی، دوباره به محلات اصلی شان برگشته اند و برگشت همچنان ادامه دارد.

وزارت امور مهاجرین که با در نظر داشت کمیت خانواده های مذکور به تنهایی توان مساعدت خوراکی، غیر خوراکی و تهیه سرپناه را برای آنها نداشته و با قدر دانی از مساعدت های قبلی کشورها، نهاد ها و افراد خیر، از تجار ملی، سایر هموطنان متمول، کشور ها و موسسات خیریه تقا ضا می نماید که  با در نظر داشت حقوق بشری و اسلامی، قبل از فرارسیدن زمستان و مشکلات ناشی از برف باری و یخبندان برای انتقال کمکها به ساحات دور افتاده، خانواده های عودت کننده و مدغم شده را که قشر نهایت نیازمند و مستحق امداد اند، در هماهنگی با این وزارت مساعدت نمایند.