اعلامیه مطبوعاتی!

anwari_morr
موسسات و نهاد های محترم ملی و بین المللی کمک کننده که میخواهند برای بیجاشده های داخلی مساعدت نمایند، ابتدا با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان هماهنگی لازم را انجام و بعد اقدام می‌توانند.