لایحه وظایف نرس

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۲:۱۹

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

نرس

بست:

5

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

ریاست رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی

موقعیت پست:

مرکز

گزارشده به:

آمر کلینیک سیار

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

(29-90-18-015)

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................

هدف وظیفه: پرستاری، تطبیق سیروم، پیچکاری و پانسمان مریضان، حفظ و نگهداشت اوراق و دوسیه های مربوط.

..............................................................................................................

وظایف تخصصی:

 1. پرستاری از مريضان يوميه جهت ارایه خدمات اولیه صحی.
 2. تطبيق سيروم، پيچكاری، پانسمان جهت صحت یابی مریضان.
 3. ثبت و راجستر مريضان جهت معرفی به داکتران مربوطه.
 4.  اجرای پروسیجر های ضد عفونی سازی، مدیریت مصؤون ذباله ها (تفکیک)، استفاده مناسب از تجهیزات طبی و حفظ و مراقبت آن مطابق رهنمود و طرزالعمل‌ها.
 5. حفظ ونگهداشت اوراق ودوسيه های مربوط به مريضان كلينيك بمنظور تنظیم سیستم فایلنگ بخش مربوط.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگ نمودن گزارش از چگونگی تحقق اجراأت بخش به آمر مربوطه.

.............................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های (نرسنگ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: نیاز ندارد.
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 1. موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.