خدمات صحی

فعالیت:

  • از اغاز حاکمیت امارت اسلامی تاکنون به تعداد (321325) نفر از عودت کنندگان  و بیجاشدگاه داخلی و همچنان مجاهدین و کارمندان وزارت را به همکاری موسسات ملی و بین المللی از خدمات صحی بهره مند شده اند.
  • رسیده گی و نظارت از کلینک های صحی کمپ های بیجاشدگاه داخلی به طور دوامدار .
  • تدور ورکشاپ حفظ الصحه دهن و دندان در وزارت .