حمایت حقوقی از مهاجرین

جدول اراقام مهاجرین عودت کننده از کشور ترکیه بابت ماه جوزا سال ۱۴۰۳ دانلود

 

عرصه های حمایت

 

جلسات

 

کشور ها

 

کتگوری افراد

 

ادامه تعلیمات

 

تدریسات ثانوی

 

تحصیلات عالی

 

مشوره دهی

 

ثبت دیتابیس

 

اصلاح فورمVRF

 

اخذتذکره

 

اشتراک درجلسات

 

پاکستان

 

ایران

 

آذربایجان

 

سایرکشور

 

آقایان

 

خانم ها

۱۵۴۱

۵۶

۵

۱۱۲۱

۸۰۳

۶

   

۲۳۲۰

۲۹۱

۸

۱۱۲

۲۵۸۴

۱۴۵