ثبت شکایات

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

کابل افغانستان
+93 (0) 20 295 1429
media@morr.gov.af