تماس با ما

34.496601610433, 69.158814938144

معلومات برای تماس

واصل آباد - ناحیه هفتم - کابل - افغانستان
9302029511429+
media@morr.gov.af