تفتیش و ارزیابی

 

--

۱-  برای مشاهده گزارش کاری ریاست تفتیش اینجا  کلک نماید.

۲- برای مشاهده لست پلان های بررسی شده ریاست های تفتش شده سال 1401  اینجا  کلک نماید. 

۳- برای مشاهده پلان تطبیقی سال 1401 اینجا  کلک نماید.