اعلان داو طلبی پروژه

anwari_morr

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

وزارت امو مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعلان مجدد پروژه اعمار یک باب اطاق برای ماشین چاپ بنر، ترمیم آمریت ارشیف و سایر شعبات مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات بدست اورده، افر هال خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه  و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10) قبل از ظهر شنبه تاریخ  11/10/1402  به آمریت تدارکات واقع واصل اباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند، افر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین افر بصورت تضمین بانگی مبلغ (70000) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه افر گشایی به روز دوشنبه تاریخ 11/2/1402 قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ - ۸:۱۲
Background image

اعلان داوطلبی


موضوع: تدارک روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید  تا در پروسه داوطلبی  تدارک رو غنیات . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ - ۸:۱۲
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط وزارت امور مهاجرین از بابت سال مالی  ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۲ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان داوطلبی تدارک مقدار 57 قلم قرطاسیه باب و تونر باب

وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان از تمام داو طلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تداک مقدار 57 قلم قرطاسیه باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی 1403 اشتراک . . .

بازگشت به داوطلبی ها