لایحه وظایف عضو محاسبه بلخ

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸ - ۱۲:۱۵

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

Email Addres: morr.recruitment@gmail.com

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو محاسبه

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

ریاست/آمریت: امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت پست:

ولایت ( بلخ )

گزارشده به:

مدیر عمومی محاسبه و خدمات

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

(                                   )

تاریخ بازنگری:

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امور محاسبه اجناس، تصفیه اموال و اجناس، ترتیب و تنظیم لست موجودی اجناس دردیپوها همچنان محاسبه بموقع معاشات، اضافه کاری کارکنان و سایر اسناد پولی و مصارفاتی طبق قانون و مقرره مالی وضع شده.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی :

 1. تطبیق پروگرام موجودی اجناس تحویل خانه ها باکارت های ثبت ذخیره داخل دیپوها درجمع معتمد غرض تسهیل امورمربوط.
 2. تطبیق بیلانس فاضلات و باقیات جمع دهی معتمد برویت فهرست ثبت اجناس جهت تأمین شفافیت وحسابدهی.
 3. فهرست دفتر اجناس وکارت های ثبت اجناس بمنظور تسریع دستیابی اجناس مورد نیاز.
 4. ترتیب لست موجودی، جمع و قید اجناس داخل دیپو وکود گزاری دقیق آن بمنظور تثبیت تعداد و نیازمندی به اجناس متذکره.
 5. همکاری در ترتیب وسنجش استحقاق معاشات واضافه کاری کارکنان دایمی و قراردادی بطور ماهوار برویت راپورحاضری جهت انجام پرداخت حقوق کارکنان.
 6. ثبت و نگهداري اسناد و فورم هاي ثبت استحقاق(م40 به دفتر م41) بمنظور استفاده هنگام ضرورت .
 7. طي مراحل اسناد، راپور هاي محاسباتي، توحيد وگزارشات محاسباتي بمنظورتصفیه وتحصیل.
 8. ارسال فورم های ترتیب شده حواله معاشات وتادیات جهت کنترول و ویزه به بخش مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی به بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت انسجام بهتر امور.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، شرعیات(فقه و قانون) مدیریت مالی، اداره­ وتجارت، اداره عامه، اداره حسابداری، CA، ACCA، محاسبه، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاترتحصیلی ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: نیاز ندارد.
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

Documents

دانلودفورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ