اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در پیوند به سفر های غیر قانونی اتباع کشور

sadam_morr

         وزارت امور مهاجرین، منحیث اداره مسوول در قبال مهاجرین افغان، از هموطنان عزیز وگرامی، بخصوص از جوانان و نوجوانان تقاضا دارد که از سفر های غیر قانونی به کشور های دور و نزدیک  که توأم با خطر مرگ است خود داری ورزند.

        همچنان از والدین گرامی آنها تقاضا بعمل می آید که فرزندان شان را بجای تشویق رفتن به خارج، تشویق وترغیب به ادامه تحصیل وکار در داخل وطن نمایند.

        هموطنان گرامی! رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری با خارج رفتن جوانان  وسفر های غیر قانونی ممکن نیست، بلکه راه و چاره آن فقط و فقط از طریق تلاش و زحمت کشی ملت میسر است. کشور های پیشرفته که امروز جوانان ما به قصد آن سفر می نمایند، از ابتدا در وضعیت فعلی نبوده اند و نه به کمک سایر کشور ها این چنین آباد و پیشرفته شده است، بلکه مردم شان با کار و تلاش پیهم از مشکلات عبور نموده و کشور های شانرا در مسیر اعتلا و ارتقا قرار داده اند.

         هم میهنان عزیز با تحکیم نظام اسلامی، نا امنی، فساد و زور گویی از میان رفته است و نسبت به گذشته زمینه مطمین کار و سرمایه گذاری به میان آمده و می توان باسعی ، تلاش، اتحاد،  وکار اخلاصمندانه وطن را در مسیر شاهراه پیشرفت و ترقی قرارداد.

         وزارت امور مهاجرین از هموطنان میخواهد که نه باید با پرداخت پول هنگفت به قاچاقبر، حیات خویش را خود به خطر مواجه سازند، زیرا در فطرت قاچاقبر، صداقت وجود ندارد وگذشته از آن اکثر کشور ها نمی خواهند که مسافر غیر قانونی وارد خاک شان شود و احیا نأ اگر موفق به رسیدن به کشور مقصد شوند، دوباره توسط پولیس برگشتانده می شوند، پس بهتر است در کنار خانواده خود بمانند و برای آنها و امارت اسلامی مشکل ایجاد نکنید.