قوانین او پالیسۍ

  فاعیل دانلو
۱ د بېځايه شوو ملي پالېسي Download
۲ د انجوګانو د ثبت او راجستر فورم

Download pdf

Download word

۳ د مهاجرينو د دولتي کمېټې  د جوړېدو په اړه د وزيرانو شورا مقرره Download
۴ د راستنېدونکو، بېځايه شوو او مهاجرينو د ستکور استراتيژي Download
۵ د راستنېدونکو او بېځايه شوو لپاره د عمل پلان د پالېسۍ چوکاټ Download
  د سوداګريزو سيمو کړنلاره Download
۷

د پورت فوليو د ضممي د طرحې دوهمه برخه

Download
۸ د داخلي بېځايه شوو په برخه کې د ملګرو ملتونو د لارښود اصول Download
۹ د اداري فساد پر وړاندې د مهاجرينو چارو وزارت د عمل پلان Download
۱۰ د داخلي بېځايه شوو  د پالېسۍ د سازمان جوړښت Download
۱۱ د راستنېدونکو او بېځايه شوو د پالېسۍ جوړښت Download
  فورم اوچا Download
  فورم سروی خانواده های بی جاشده Download
  طرح کاریابی و اشتغال Download