د مرکزی ریاستونو کاري میتود

# شیوه کاری ریاست های مرکزی  دانلود
۱ د دفتر رياست وګورئ
۲ د مالی او اداري رياست وګورئ
۳ په خپله خوښه راستنېدو ته د هڅونې رياست وګورئ
۴ د حقوقي ملاتړ رياست وګورئ
۵ د پلټنې رياست وګورئ
۶ د راستنېدو رياست وګورئ
۷ د معلوماتي ټکنالوژ رياست وګورئ
 

د بشري سرچينو رياست

 
۱ د کار کوونکو آمريت وګورئ
۲ د سوانحو او د کړنو د ارزونې آمريت وګورئ
۳ د ګمارنې آمريت وګورئ 
۴ د زده کړو او ظرفيت لوړونې آمريت وګورئ
۵ د پراختيايي تشکيلاتو آمريت وګورئ