هوکړه لیکونه

 

 #   فاعیل  ډانلوډ
1 توافقنامه میان وزارت ترانسپورت وهوا نوردی و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان Download
2 د مهاجرینو چارو وزارت او عامي روغتیا وزارت ترمنځ هوکړه لیک Download
3 تفاهمنامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی اشراق و وزارت Download
4 تفاهمنامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی هریوا و وزارت Download
5 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله و وزارت Download
6 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان انستیوت علوم صحی کاردان شرق و وزارت Download
7 تفاهم نامه همکاری های میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان فراه و وزارت Download
8 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی حکمت  و وزارت Download
9 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون  غالب هرات و وزارت Download
10 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون جامی و وزارت Download
11 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی ابو نصر و وزارت Download
12 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی آسیا و وزارت Download
13 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی الغیاث و وزارت Download
14 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهکشان شرق و وزارت Download
15 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری و وزارت Download

د افغانستان اسلامي امارت د بريا وروسته د مرستندويه بنسټونو سره د لاسليک شووهوکړه ليکونو ليست

#

د موسسې نوم

ډانلوډ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. دننني افغانستان ديووالي اومرستو TACTO  
 2. د ټولنې علمي او پراختيايي تحقيقات  ORCD
 3. IRW
 4. ACHRO
 5. OCHR
 6. ابرار خيريه موسسه AABRAR
 7. CHA
 8. CAHPO
 9. ORCD
 10. ابرار خيريه موسسه AABRAR
 11. IRW
 12. DRC
 13. AHDAA انساني او پراختيايي معاونيت
 14. ACHRO
 15. HI هاجر
 16.  lRWاسلاميک ريليف شپږ هوکړه ليکونه
 17. وطن ټولنيز او تخنيکي خدمتونه  WSTA
 18. وطن ټولنيز او تخنيکي خدمتونه  WSTA
 19. د ډنمارک ټولنه DRC
 20. AHDAA انساني او پراختيايي معاونيت
 21. وطن ټولنيز او تخنيکي خدمتونه  WSTA دوه هوکړه ليکونه
 22. HHRDدستهاي کمکي براي کمک وپيشرفت
 23. VOPOFA د افغانانو د سولې سيمه
 24. DRC ډنمارک ټولنه
 25. NEI تغذيه وتحصيل بين المللي
 26. PACO د بدلون لپاره د خلکو کړنې
 27. JRS پاملرنه
 28. د پراختيايي مرستو لپاره OFRD
 29. د افغانستان لپاره د پراختيايي او بشري مرستو موسسه  DHSA
 30. عمل اجتماعي براي التيام فقر CAHPO
 31. همکاري بيروي افغان ABCO
 32. WADAN وادن  دري هوکړه ليکونه
 33. HIHAO د افغانستان لاس په لاس موسسه
 34. د څېړنې او د بشر حقونو ډله HRRAC
 35. DAARTT
 36. همسايگان نيک بين المللي GNI
 37. ډنمارک ټولنه DRC
 38. بشري خيريه موسسه  OHW
 39. AAH د لوږې پروړاندې مبارزه
 40. EPEK
 41. DAARTT
 42. د انساني مرستو د همغږۍ موسسه CHA
 43. د افغانستان د برک موسسه
 44. د اکشن ايډ موسسه AA
 45. د انساني مرستو د همغږۍ موسسه CHA
 46. CAHPO
 47. ډنمارک ټولنه  DRC
 48. AA  اکشن ايډ
 49. AA افغان ايډ
 50. IRC نړيواله ژغورنه
 51.  HHRDدستهاي کمکي براي کمک وپيشرفت
 52. JEN د چاپان د بېړنيو مرستو نړيواله موسسه
 53. OCHR
 54. OCHR
 55. AA اکشن  ايډ
 56. د اړمنو خلک د مرستو موسسه PIN
 57. OCHR دوه هوکړه ليکونه
 58. AA اکشن ايډ دوه هوکړه ليکونه
 59. پاملرنه CARE
 60. WSTA وطن ټولنيز او تخنيکي خدمتونه  
 61. CAHPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

#

 

د اسلامي امارت د بریا مخکی د لاسلیک شویو هوکړه لیکونو لیست دانلو
۱

د (۲۰۱۷) کال څخه د (۲۰۹۸) کال د غويي تر (۳۱) مې د بېلابېلو موسسو سره بېځايه شوو ته د رسېدو په برخه کې هوکړه ليک

Download
۲

د بريتانيا د شاهی حکومت، شمالي ايرلند (UK)، دافغانستان اسلامي انتقالي دولت او (UNHCR) ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۳

د افغانستان اسلامي جهوري دولت، فرانسې  او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۴

د افغانستان اسلامي انتقالي دولت، ډنمارک او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۵

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، ډنمارک او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۶

د افغانستان او المان ترمنځ هوکړه ليک  

Download
۷

د مهاجرينو چارو وزارت او سويد ترمنځ هوکړه ليک   

Download
۸

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت،  سويس  او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۹

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، هالند  او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۱۰

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، ناروې او د (UNHCR) دفتر ترمنځ درې اړخيز هوکړه ليک

Download
۱۱

د مهاجرينو چارو وزارت او د ښځو چارو وزارت ترمنځ هوکړه ليک

Download
۱۲

د مهاجرت د مسلو په اړه د فغانستان د اسلامي جمهوريت او ارپايي ټولنې ترمنځ د راتلونکي لپاره ګډ حل

Download
۱۳
د مهاجرت د مسلو په اړه د فغانستان د اسلامي جمهوريت او ارپايي ټولنې ترمنځ د راتلونکي لپاره ګډ حل  
Download
۱۴

د مهاجرت د مسلو په اړه د فغانستان د اسلامي جمهوريت او ارپايي ټولنې ترمنځ د راتلونکي لپاره ګډ حل

Download
۱۵

د مهاجرينو چارو وزارت او پېښو ته د رسېدو وزارت ترمنځ هوکړه ليک

Download
۱۶

د مهاجرينو چارو وزارت د ادرا موسسې سر د ژمنيو مرستو په برخه کې د هوکړه ليک لاسليک

Download
۱۷

د پراختيايي مرستو (ORD) موسسې سره هوکړه ليک

Download
۱۸

د تعليم وتربيه زنان برای فردا بهتر موسسې سره هوکړه ليک

Download
۱۹ د افغانستان د عامه مطالعاتو موسسې سره هوکړه ليک Download
۲۰

د (NCRO) موسسې سره هوکړه ليک

Download
۲۱

د (RRAA2) موسسې سره هوکړه ليک

Download
۲۲

د (RRAA) موسسې سره هوکړه ليک

Download
۲۳ د افغان پلان ګذارۍ موسسې سره  هوکړه ليک Download
۲۴

د اکبر موسسې سره هوکړه ليک

Download
۲۵

د کميته رفاه مناطق مرکزی افغانستان سره هوکړه ليک

Download
۲۶

د مهاجريت د پالېسۍ د پراختيا له نړيوال مرکز سره د همکاريو هوکړه ليک

Download
۲۷

د احيای مجدد و توسعه امور اجمتاعي زنان موسسې سره د همکاريو هوکړه ليک

Download
۲۸ د نهاد همبستګۍ موسسې سره د همکاريو هوکړه ليک Download
۲۹ د مهاجرينو چارو وزارت او د ښځو چارو وزارت ترمنځ  هوکړه ليک Download
۳۰

د مهاجرينو چارو وزارت او د ډنمارک د مهاجرينو ټولنې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۱

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت او (ACF) موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۲

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت او شلتر نو موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۳

د  مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت (RWDOA) موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۴

د مهاجرينو چارو وزارت او (OCHA1 ) موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۵

د مهاجرينوچارو وزارت او (OCHA2) موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۶

د  مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د (CHA) موسسې سره د همکاريو هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۳۷

د مهاجرينو چارو وزارت او پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ترمنځ هوکړه ليک

Download
۳۸

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د کار او ټولنيزو چارو وزارت سره د کارموندې په برخه کې هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۳۹

د مهاجرينو چارو وزارت  په کندز ولايت کې له (۱۵) زرو زياتو اړمنو بېځايه شوو ته د رسيدو په موخه هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۴۰

د هېواد په لويديځ کې له (۱۰۰) زرو زياتو اړمنو بېځايه شوو ته د رسېدو په موخه هوکړه ليک لاسليک شو.

Download
۴۱

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت د خوراک نړيوال سازمان سره د همکاريو هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۴۲

د مهاجرينو چارو وزارت  په کندز ولايت کې له (۱۷) زرو زياتو اړمنو بېځايه شوو ته د رسيدو په موخه هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۴۳

د مهاجرينو چارو وزارت او کمکهای بين المللی جوهانيتر موسسې ترمنځ هوکړه ليک.

Download
۴۴

د مهاجرينو چارو وزارت او د انکشاف افغان(ADA) موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۴۵

د مهاجرينو چارو وزارت او د کميته رفاه مناطق مرکزي افغانستان موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۴۶

د مهاجرينو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د احيای مجدد انصاري موسسې ترمنځ هوکړه ليک

Download
۴۷

د مهاجرينو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره، بېځايه شوو ته د ځواب ويلو د کړنلارې ګډ هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۴۸

د مهاجرينو چارو وزارت د وچکالۍ له امله د بېځايه کېدو د مخنيوي په موخه د کوردايد موسسې سره دهمکاريو هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۴۹

 د کډوالو چارو وزارت د وچکالۍ له امله د بېځايه کېدنې څخه د مخنيوي يو هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
۵۰ د مهاجرينو چارو وزارت او کانتننتال هوټل ترمنځ لاسليک شوی هوکړه ليک Download