د مهاجرینو په اړه نړیوال اسناد

 

# فاعیل دانلو
1 The Istanbul Commitments on The silk Routes Partnership  for Migration  Download
2 A Call For Action a Five year Plan Istanbul  20_ 02 _ 2019 Download
3 د مهاجرينو  د څوکلنې سيمه ييزې ستراتېژپه  اړه موافقه وشوه Download
4 د مهاجرينو د وضعيت په اړه کنوانسيون Download
5 د پناه غوښتونکو په اړه پروتوکول  په ژنويه کې په ۳۱/۹۶۷- ۲۹ تصويب شوه Download
6 د پناه غوښتونکو د وضعيت په اړه پروتوکول په ژنويه کې په ۲۸/ ۹۵۱ تصويب شوه Download
7   Download