د مرستو شمیر

د ۱۴۰۳ کال کې د مرستو شویو کورنیو شمېر

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموعاٌ

۲۷۹۴۳ ۶۸۸۵۷                      

 

 

مجموع بی جاشده در سطح کشور   خانواده

   

د دې میاشتې شمیر

ټولټال

۷۷۷۸۷

۷۸۸,۸۲۱   کورني