د مرستو شمیر

   

د دې میاشتې شمیر

ټولټال

۳۱۸۹۰

۱,۳۴۷,۹۷۷   کورني