اعماربازارچه زنان و تعمیر مرکز آموزشی در مرکز ولایت بامیان آغاز یافت

sadam_morr
-

 به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان کار اعمار بازارچه زنان و تعمیر مرکز آموزشی در مرکز ولایت بامیان با همکاری UNHCR به تاریخ 15 جوزا افتتاح شد.
درمحفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود والی بامیان ، خانم یومیکو معاون اول اداره UNHCR ، مسوولان محلی ونمایند های ادارات همکار آن ولایت اشتراک نموده بودند.
به گفته منبع تعمیر مرکز آموزشی دارای بخش های حرفوی و آموزش کمپیوتر و تدریس زبان برای زنان و بازارچه زنان شامل 20 دوکان برای زنان تجارت پیشه و صنعت کار و همچنان یک باغ تفریحی دارای ساحه سبز، سیستم آب و برق، حفر چاه آب، ذخیره ا آب، اطاق محافظتی، پارک بازی برای خردسالان و بزرگ سالان، رستوانت و سایر امکانات خدماتی به هزینه 56 میلیون افغانی از سوی اداره UNHCR تمویل و در هماهنگی و همکاری اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان الی اخیر سال 2023 میلادی اعمار میشود.