برای ۷۰ خانواده بیجاشده در کندز مواد غیر خوراکی توزیع شد

anwari_morr

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندزبا همکاری موسسات NSDO/SCI برای ۷۰ خانواده بیجاشده در این ولایت مواد غیر خوراکی مساعدت نمود.

این خانواده ها قبلا ازقریه جات مختلف ولسوالی حضرت امام صاحب از اثر جنگ و ناامنی ها بیجاشده بودند ودرهمکاری وهماهنگی این اداره با موسسات همکار شناسایی شده بود.

مساعدت متذکره شامل بسته های صحی والبسه بوده که بتاریخ ۲۷ اسد سال روان برای خانواده های مذکور درمرکز ولسوالی امام صاحب با حضور نماینده ای این اداره وموسسات یادشده توزیع شد.

#میهن_من_عزت_من

#زما_هیواد_زما_ویاړ