اصلی سیمو ته د لیږدول شوو شمیر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

860 176137کورنۍ