د راستنیدونکو شمیر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

۹۲,۵۱۸ کسان

۱,۵۳۵,۴۰۶ کسان