لایحه وظایف ترینر کویک بوک

sadam_morr
Sun, Nov 13 2022 2:16 PM

Publish Date

Closing Date

Location

واصل آباد - وومه ناحیه - کابل - افغانستان

عنوان وظیفه  : ترینر کویک بوک

وزارت /اداره   : امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش دهی  : ریاست منابع بشری

معاش  : ۲۵۰ دالر امریکایی

………………………………………………………....

هدف وظیفه: تدریس و آموزش سافتویر کویک بوک

…………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان درسی بخش های مربوطه (کویک بوک) بمنظور تحقق اهداف اساسی وزارت.
 2. ارزیابی مقدماتی به منظور شناسائی کارکنان شایسته و دسته بندی آنان در بخش کویک بوک .
 3. تهیه و ترتیب برنامه های درسی مربوط به کویک بوک جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره .
 4.  استفاده و بکارگیری از روشهای مدرن و موثر تدریس غرض آموزش و فراگیری برنامه های  بهتر برای کارکنان وزارت .
 5. تنظیم صنوف آموزشی و ترتیب جداول حاضری، بمنظور رعایت مقررات و اصول آموزش.
 6. ارائه گزارش هفته وار، ماهوار و ربعوار و عندالضرورت از فعالیت ها، بمنظور مطلع ساختن بخش مربوطه.
 7. اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات و لوایح از طرف ریاست به وی سپرده می شود.

……………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه تدریس حد اقل دو سال در برنامه کویک بوک
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به هردو از زبان های رسمی( پشتو و دری) و زبان انگلیسی.

Documents

دانلود فورم در خواستی