د اداري مدیریت د ښوونکو د دندو لایحه

sadam_morr
Wed, Jul 20 2022 10:22 AM

Publish Date

Closing Date

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار )اداره و مدیریت(

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان

بخش مربوطه:

ریاست

موقعیت پست:

مرکز

گزارشده به:

آمر آموزش و ارتقای ظرفیت ها

گزارش­گیری از:

ندارد

کود:

 41-10-90-29

تاریخ بازنگری:

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تطبیق برنامه های آموزشی در قالب (کورس، ورکشاپ و سمینار) به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان و انکشاف ظرفیت های موجوده کارمندان در بخش اداره و منجمنت

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 • ارزیابی مقدماتی اشتراک کننده گان برنامه به منظور شناسائی کارکنان شایسته و دسته بندی آنان در کتگوری های مختلف.
 • تهیه و ترتیب برنامه های درسی مربوط به ( اداره و منجمنت) به هردو زبان کشور پشتور و دری .
 • تدریس و تطبیق برنامه های اموزشی مورد نیاز مربوط به بخش اداره و مدیریت در هماهنگی با آمریت ارتقای ظرفیت برای کارکنان مرکزی و عند الضرورت برای کارکنان ریاست های مهاجرین ولایات در ولایت مربوطه شان.
 • ارایه مشوره درتدوین  مواد درسی، پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینارها به منظور ارتقاء ظرفیت کارکنان وزارت.
 • استفاده و بکارگیری از روشهای مدرن وموثر غرض تدریس بهتر وتشویق کارکنان وزارت دربرنامه های آموزشی.
 • شناسایی سطح برداشت اشتراک کننده گان برنامه به منظور اشتراک دربرنامه های پیشرفته.
 • ارزیابی نتایج فعالیت های آموزشی(پروگرام ها ، ورکشاپ ها و سمینار ها )ختم برنامه.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و همچنان درجریان قراردادن آمر بخش مربوطه.ازچگونگی تطبیق، مشکلات به میان آمده و دست آورد های برنامه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 • تأمین ارتباط و هماهنگی با انستیتوت خدمات ملکی و ادارات و بخش های مربوطه. با در نظر داشت سلسله مراتب .

------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخداد:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته‌: ( اداره ومدیریت، مدیریت اداره عامه، اداره ارشد ) و سایر رشته های مرتبط از مؤسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته‌ فوق الذکر ارجحیت داده می‌شود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه تدریس و ترینری  حد اقل سه سال در بخش ( داره و مدیریت ) و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف در داخلی و یا خارج کشور
 3. مهارت های لازم: 
  • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی.
  • مهارت‌های لازم در بخش های کمپیوتری (ورد  و پاورپاینت )و دیگر  برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
  • مهارت های لازم در بخش های رهبری ، ارتباطات و تصمیم گیری.

Documents

دانلود فورم درخواستی