مجله

په ( ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۱ او ۱۴۰۲) کال کې د عودت (مهاجر) د خپروو شوو مجلو لېست
# فاعیل دانلو
1

مهاجر مجله ۲۱ ګڼه ژمی ۱۴۰۲

Download
2

مهاجر مجله ۲۰ ګڼه ژمی۱۴۰۲

Download
3

۱۴۰۲مهاجر مجله ۱۹ ګڼه اوړي

Download
4

مهاجر مجله ۲ ګڼه پسرلی۱۴۰۲

Download
5

(۱۴۰۱) کال مهاجر مجله

Download
6

(۱۳۹۹) کال شپاړسمه ګڼه 

Download
7

(۱۳۹۹) کال  پېنځلسمه ګڼه

Download
8

(۱۳۹۸) کال  څوارلسمه  ګڼه

Download
9

 (۱۳۹۸) کال  ديارلسمه ګڼه

Download
10

(۱۳۹۸) کال  دولسمه گڼه 

Download
11

(۱۳۹۸) کال  يولسمه  ګڼه

Download
12

(۱۳۹۸) کال  لسمه ګڼه

مجله عودت
13

( ګڼه ۱۳۹۷) کال  نهمه 

مجله عودت
14

(۱۳۹۶) کال  اوومه ګڼه

مجله عودت
15

(۱۳۹۶) کال  اوومه ګڼه

مجله عودت
  اوړی (۱۳۹۵) کال پېنځمه ګڼه مجله عودت
  پسرلی  (۱۳۹۶) کال څلورمه ګڼه مجله عودت
  ژمی (۱۳۹۵) کال درېيمه ګڼه مجله عودت
  منی (۱۳۹۵) کال دوېمه ګڼه مجله عودت