شیوه کاری ریاست های مرکزی

# شیوه کاری ریاست های مرکزی  دانلود
۱ ریاست دفتر مشاهده
۲ ریاست تفتیش داخلی  مشاهده
۳  ریاست نظارت و ارزیابی  تحت کار
۴ مشاوریت امور حقوقی تحت کار
۵ مشاوریت امور مالی و تدارکات تحت کار
۶ سکرتریت اجرائیوی مقام وزارت تحت کار
۲

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

مشاهده
۱

معینیت مالی و اداری ریاست منابع بشری

 
۲ آمریت سوانح و ارزیابی اجراآت مشاهده
۳ آمریت استخدام  مشاهده
۴ آمریت آموزش و ارتقا ظرفیت مشاهده
۵ مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مشاهده
۶ ریاست مالی و اداری مشاهده
۷ ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تحت کار
۸ ریاست تکنالوژی معلوماتی مشاهده
۹ آمریت ارتباط و هماهنگی امور ولایات  تحت کار
۱۰ آمریت جندر تحت کار
۱۱ آمریت تدارکات تحت کار
۳

معنیت امور پناهندگان 

 
۱ ریاست حمایت حقوقی  مشاهده
۲ ریاست دیاسپورا تحت کار
۳ ریاست تشویق عودت داوطلبانه تحت کار
۴

معنیت پالیسی و پلان 

 
۱ ریاست عودت و ادغام مجدد تحت کار
۲ ریاست خدمات شهرکها تحت کار
۳ ریاست پالیسی و پلان تحت کار
۴ ریاست هماهنگی مساعدت ها تحت کار
۵ ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشدگان داخلی تحت کار
۶ ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین تحت کار
۷ ریاست تثبیت و دریافت راه حل های دایمی تحت کار