صد ها تن مهاجر طور جبری از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr

۷۶۳ تن مهاجر افغان به تاریخ ۲۳ جوزا از مرز سپین بولدک و خط فرضی تورخم به کشور برگشت نموده اند.

به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۱۲۳ خانواده که شامل ۶۰۷ تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دران امریت جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

و به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار، ۳۲ خانواده شامل ۱۵۵ تن از آن طریق برگشت پس از ثبت در آن آمریت  جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی و برای هر خانواده مطابق به طرز العمل امارت اسلامی  نیز کمک صورت گرفته است.