بیش از ۳ هزار تن مهاجر مقیم ایران به وطن برگشت نمود

sadam_morr

سه هزار و ۴۳۷ تن مهاجر مقیم ایران به تاریخ ۲۲ جوزا از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز طور داو طلب واجباری به کشور برگشت نمودند.

به اساس معلو مات آمر سرحدی پل ابریشم، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۶۴۰ نفر ایشان نیازمند شناسایی و غرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

۵۴ خانواده مطابق طرز العمل امارت اسلامی کمک شد برای ۲۸۰ تن سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است.

و تعداد ۵۶۷ تن از خدمات صحی بهره مند شده اند.